Mode:  
 
 
 Awards
ผลงานดีเด่น ในรอบ 30 ปี

1. ผลงานดีเด่นด้านการสอน

1.1 ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่น" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2541
1.2 ผศ.ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2545 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันไหว้ครูวันที่ 24 กรกฎาคม 2546
1.3 ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่นพรีคลินิก" ประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

2 ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

2.1 รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา
1. ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ของ สกว. ประจำปี 2548 จากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 6 “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13-15 ตุลาคม 2548
2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก: Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2550-2551
3. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก: Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2552-2553
4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ มศว

2.2 รศ.ดร.พัชรินทร์ เทพอารีนันท์
1.รางวัล Young Investigator award จากการเสนอผลงานด้วยวาจาเรื่อง “The involvement of K+ channels in the vasorelaxant responses of the rat arteries to testosterone” ในการประชุมวิชาการของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ. โรงแรมภูริมาศบีช บ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2547
2.รางวัลที่ 2 จากการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Endothelium-dependent vasorelaxation 5,7,4-trimethoxyflavone form Kaepmferia parviflora extract in the rat aorta” ในการประชุม 24th Anniversary Annual Medical Conference 2009 “Update Knowledge in Medicine and Health Science 2009” ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2552
3.รางวัล “นักวิจัยดีเด่นประเภทข้าราชการ ประจำปี 2555”มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

2.3 ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
1.รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปีพศ. 2544
2.Young Investigator Award” at the 2nd Asian Congress for Microcirculation (Beijing, China, 1995)
3.Outstanding Presentation Award” at the 7th Asian Congress for Microcirculation (Taian, China, 2008).


  
 Quick Links
  
 Press Release
  
งานวิจัยสู่ชุมชน

ผลของกำลังวัวเถลิงต่อหลอดเลือด

กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzomensis) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นยาบำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า กำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว1 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมีสาร phenylflavonoid ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายเอสโทเจน2 นอกจากนี้ยังพบว่าแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมี xanthone และ flavonoid ที่มีฤทธิ์เป็น antioxidant3 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผลของกำลังวัวเถลิงต่อการทำงานของหลอดเลือด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงต่อความตึงตัวของหลอดเลือดแดงโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัว ซึ่งการตอบสนองของหลอดเลือดเออร์ตาต่อกำลังวัวเถลิง เกิดจากการออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ที่สร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด นอกจากนี้การตอบสนองของหลอดเลือดจากกำลังวัวเถลิงยังเกิดจากการเพิ่มการผ่านของโพแทสเซียมไอออนออกนอกเซลล์ รวมทั้งการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังวัวเถลิงฤทธิ์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดคลายตัว ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่สนใจสมุนไพรกำลังวัวเถลิงสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นยาลดความดันเลือด4
1. Mokkhasmit, M., 1971. Pharmacological evalution of Thai medical plants continued. J. Med. Ass. Thailand, 54: 490-504.
2. Kitaoka, M., H. Kadokawa, M. Sugano, K. Ichikawa, M. Taki, S. Takaishi, Y. Iijima, S. Tsutsumi, M. Boriboon and T. Akiyama, 1998. Prenylflavonoids: a new class of non-steroidal phytoestrogen (Part 1). Isolation of 8-isopentenylnaringenin and an initial study on its structure-activity relationship. Planta Med., 64: 511-515.
3. Gonda, R., T. Takeda and T. Akiyama, 2000. Studies on the constituents of Anaxagorea luzonensis A. GRAY. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 48: 1219-1222.
4. Tep-areenan, P. and P. Sawasdee, 2011. The vasorelaxant effects of Anaxagorea luzonensis A. Grey in the rat aorta. Int. J. Pharmacol, 7: 119-124.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.