Mode:  
 
 
 Academic Service
งานบริการวิชาการ

5.1 ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่ การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 2 ครั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา 1 ครั้ง ดังนี้

5.1.1 จัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2542 วันที่ 7 – 9 เมษายน 2542 ที่โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง
5.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 26 เรื่อง “Stress in Daily Life” วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.1.3 จัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันที่ 24 – 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี

5.2 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

5.2.1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ประจำปี 2554 เรื่อง “ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ” วันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.2.2 โครงการจัดการอบรมสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา “เรื่อง เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น” วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.2.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปฏิบัติตัวเมื่อข้อเข่าเสื่อม วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.2.4 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ชื่อโครงการ “โครงการอบรมวิชาการทางด้านสรีรวิทยาหรือพยาธิสรีรวิทยา” เรื่อง “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.2.5 โครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เรื่อง “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.2.6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อ. องครักษ์ จ.นครนายก จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


  
 Quick Links
  
 Press Release
  
งานวิจัยสู่ชุมชน

ผลของกำลังวัวเถลิงต่อหลอดเลือด

กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzomensis) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นยาบำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า กำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว1 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมีสาร phenylflavonoid ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายเอสโทเจน2 นอกจากนี้ยังพบว่าแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมี xanthone และ flavonoid ที่มีฤทธิ์เป็น antioxidant3 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผลของกำลังวัวเถลิงต่อการทำงานของหลอดเลือด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงต่อความตึงตัวของหลอดเลือดแดงโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัว ซึ่งการตอบสนองของหลอดเลือดเออร์ตาต่อกำลังวัวเถลิง เกิดจากการออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ที่สร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด นอกจากนี้การตอบสนองของหลอดเลือดจากกำลังวัวเถลิงยังเกิดจากการเพิ่มการผ่านของโพแทสเซียมไอออนออกนอกเซลล์ รวมทั้งการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังวัวเถลิงฤทธิ์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดคลายตัว ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่สนใจสมุนไพรกำลังวัวเถลิงสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นยาลดความดันเลือด4
1. Mokkhasmit, M., 1971. Pharmacological evalution of Thai medical plants continued. J. Med. Ass. Thailand, 54: 490-504.
2. Kitaoka, M., H. Kadokawa, M. Sugano, K. Ichikawa, M. Taki, S. Takaishi, Y. Iijima, S. Tsutsumi, M. Boriboon and T. Akiyama, 1998. Prenylflavonoids: a new class of non-steroidal phytoestrogen (Part 1). Isolation of 8-isopentenylnaringenin and an initial study on its structure-activity relationship. Planta Med., 64: 511-515.
3. Gonda, R., T. Takeda and T. Akiyama, 2000. Studies on the constituents of Anaxagorea luzonensis A. GRAY. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 48: 1219-1222.
4. Tep-areenan, P. and P. Sawasdee, 2011. The vasorelaxant effects of Anaxagorea luzonensis A. Grey in the rat aorta. Int. J. Pharmacol, 7: 119-124.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.