Staff - บุคลากร
Academic Staff | Scientists | Service Staff | Retired Academic Staff
 
Show as single page

Academic staff

 

  Assoc.Prof. Dr. Chatsri Deachapunya
  รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา
   

  Office Location: 15-706/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4701
  chatsri@swu.ac.th

 

  Assoc.Prof. Dr. Watchareewan Thongsaard
 
รศ.ดร. วัชรีวรรณ ทองสะอาด
  Head of Department

  Office Location: 15-706
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4707
  watchare@swu.ac.th

 

  Assoc. Prof. Dr. Panaree Busarakumtrakul
  รศ.ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล
 Assistant Dean for Research and International Relations

  Office Location: 15-705/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4717
  panaree@swu.ac.th

 

  Assoc.Prof. Dr. Patcharin Tep-areenan
  รศ.ดร. พัชรินทร์ เทพอารีนันท์
  Department Secretary
 

  Office Location: 15-705/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4716
  patchar@swu.ac.th

 

 Assist.Prof. Dr. Roongtawan Supabphol
  ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล
 
 

  Office Location: 15-702/3
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4702
  roongs@swu.ac.th

 

 Assist.Prof. Dr. Chote Weerawong
  ผศ.นพ. โชติ วีระวงษ์
 

  Office Location: 15-704/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4704
  chote@swu.ac.th

 

 

   Assist. Prof. Dr. Punnee Nusuetrong
  ผศ.ดร. พรรณี หนูซื่อตรง
 

  Office Location: 15-701/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4709
  punnee@swu.ac.th

 

 Assist.Prof.Dr. Somrudee Saiyutthong
 ผศ.ดร. สมฤดี สายหยุดทอง

 

  Office Location: 15-703
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4703
  somrudee@swu.ac.th

 

  Assist.Prof.Dr. Jiratthiya Trisomboon
  ผศ.ดร. จิรัฎฐิยา ไตรสมบูรณ์
 

  Office Location: 15-702/2
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4708
  hataitip@swu.ac.th

 

  Assist.Prof. Dr. Amporn Jariyapongsakul
  ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
   

  Office Location: 15-701/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4706
  amporma@swu.ac.th

 

  Dr. Piyanuj Pattamastan
  ดร. ปิยะนุช ปัทมสถาน
 

  Office Location: 15-702/1
  Telephone Extension: 0 2260 2233-4 ext. 4715
  jypjyja@yahoo.com


Academic Staff | Page 1 of 4 | Scientists
  

 Quick Links
  
 Press Release

 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2556


ขอเชิญผู้คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ.2556 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ps42conf.medicine.swu.ac.th

ดูวีดีโอเชิญเข้าร่วมประชุม http://www.youtube.com/watch?v=TqFF7waSAFA

  

 

วิจัยสู่ชุมชน

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มในการลดภาวะเครียด

สุวคนธบำบัดคือการบำบัดโดยใช้น้ำมันหอมระเหย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการบรรเทาปัญหาทางสุขภาพจิตรวมถึงโรคเครียด แม้ว่ามีการแนะนำให้ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มในการลดความเครียด รักษาอาการนอนไม่หลับ และบรรเทาภาวะวิตกกังวล แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ยังมีอยู่น้อยมาก การศึกษาวิจัยเบื้องต้นในอาสาสมัครพบว่าหลังการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากเปลือกมะนาว (Citrus limetta) มีระดับความเครียดลดลงโดยประเมินจากระดับฮอร์โมนความเครียดในน้ำลายที่ลดลง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประสาทซิมพาธิติกโดยประเมินจากค่าความดันโลหิต ชีพจร และอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้พบว่าการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยชนิดนี้เป็นประจำยังทำให้ระดับความเครียดลดลงโดยประเมินจากการใช้แบบสอบถาม สำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านพฤติกรรมในสัตว์ทดลองพบว่า หนูขาวที่สูดดมน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผิวมะกรูด (Citrus bergamia Risso) มีความวิตกกังวลลดลงเหมือนกับการได้รับยา diazepam ซึ่งเป็นยาเป็นยาหลักที่ใช้ในการลดความวิตกกังวลและอาการนอนไม่หลับ น้ำมันหอมระเหยชนิดนี้ยังทำให้หนูขาวมีระดับฮอร์โมนความเครียดในเลือดต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นจากผลการทดลองดังกล่าวแสดงถึงประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มที่มีแนวโน้มจะถูกนำมาใช้บำบัดผู้ที่ปัญหาทางสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง
1. Saiyudthong S, Ausavarungnirun R, Jiwajinda S, Turakitwanakan W. Effects of aromatherapy massage with lime essential oil on stress. International Journal of Essential oil Therapeutics. 2009 3, 76-80.

2. Saiyudthong S, Marsden CA. Acute effects of bergamot oil on anxiety-related behaviour and corticosterone level in rats. Phytother Res. 2011; 25(6): 858-62.

 -------------------------------------------

กระชายดำกับการเป็นยาชูกำลังทางเพศ

กระชายดำ (Kaempferia parviflora) เป็นสมุนไพรเพื้นบ้านของไทยที่นิยม เรียกกันในชื่อของ Thai Viagra  หรือยาชูกำลังในเพศชาย โดยเชื่อกันว่าการบริโภคกระชายดำจะทำให้นกเขาของเพศชายทำงานได้ดี   ปัจจุบันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่ากระชายดำ ไม่ได้มีฤทธิ์โดยตรงต่อการทำงานของฮอร์โมนเพศชาย (เทสทอสเตอโรน, testosterone) แต่มีผลโดยตรงต่อการทำงานของหลอดเลือดที่องคชาต ทำให้หลอดเลือดที่บริเวณดังกล่าวเกิดการขยายตัวขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้องคชาตสามารถแข็งตัวได้เช่นกัน      ผลจากการบริโภคกระชายดำจะเห็นผลอยู่ไม่นาน เนื่องจากร่างกายมีการขับถ่ายออก เพราะฉะนั้นถ้าต้องการเห็นการออกฤทธิ์ต่อการกระตุ้นอวัยวะเพศ จะต้องบริโภคทันที ซึ่งพ้องกับการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของหนูแรทเพศผู้ที่ได้รับกระชายดำต่อเนื่อง แม้จะได้รับทุกวัน ก็ไม่ได้ทำให้มีพฤติกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
อ้างอิง
1.       Trisomboon H, Watanabe G, Wetchasit P, and Taya K.Effect of daily treatment with Thai herb, Kaempferia parviflora, in Hershberger assay using castrated immature rats. J Reprod Dev 2007; 53(2): 351-356.
2.       Trisomboon H, Tohei A, Malaivijitnond S, Watanabe G, and Taya K. Oral administration of Kaempferia parviflora did not disturb male reproduction in rats J Reprod Dev 2008; 54(5): 375-380.
3.       Trisomboon H, Kaempferia parviflora, a Thai Herbal Plant, does not either promote reproductive function or increase libido via male hormone. Thai Journal of Physiological Science (TJPS) 2009; 21(2): 79-82.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.