Mode:  
 
 
 Blog

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด และ ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2556 "โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาหรือพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐ่น" ที่โรงแรมโรยัลฮิลล์ รีสอร์ทแอนสปา

 

Read More »

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาสรีรวิทยาจัด “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ 1 ม.6 ต.บึงศาล ถ.รังสิต – องครักษ์ อ. องครักษ์ จ.นครนายก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 130 คน

  

Read More »

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาสรีรวิทยา จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของภาควิชาสรีรวิทยา และของคณะแพทยศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายสาขาอาชีพ โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายทางวิชาการ โดย ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับแจก CD สอนแสดงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติและแผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป (คลิกที่นี่ดูรูปภาพเพิ่มเติม)
 

Read More »

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาและคณาจารย์ภาควิชาพรีคลินิกร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

Read More »

  
Hover here, then click toolbar to edit content
 Quick Links
  
 Blog Archive
  
งานวิจัยสู่ชุมชน

ผลของกำลังวัวเถลิงต่อหลอดเลือด

กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzomensis) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นยาบำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า กำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว1 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมีสาร phenylflavonoid ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายเอสโทเจน2 นอกจากนี้ยังพบว่าแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมี xanthone และ flavonoid ที่มีฤทธิ์เป็น antioxidant3 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผลของกำลังวัวเถลิงต่อการทำงานของหลอดเลือด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงต่อความตึงตัวของหลอดเลือดแดงโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัว ซึ่งการตอบสนองของหลอดเลือดเออร์ตาต่อกำลังวัวเถลิง เกิดจากการออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ที่สร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด นอกจากนี้การตอบสนองของหลอดเลือดจากกำลังวัวเถลิงยังเกิดจากการเพิ่มการผ่านของโพแทสเซียมไอออนออกนอกเซลล์ รวมทั้งการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังวัวเถลิงฤทธิ์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดคลายตัว ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่สนใจสมุนไพรกำลังวัวเถลิงสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นยาลดความดันเลือด4
1. Mokkhasmit, M., 1971. Pharmacological evalution of Thai medical plants continued. J. Med. Ass. Thailand, 54: 490-504.
2. Kitaoka, M., H. Kadokawa, M. Sugano, K. Ichikawa, M. Taki, S. Takaishi, Y. Iijima, S. Tsutsumi, M. Boriboon and T. Akiyama, 1998. Prenylflavonoids: a new class of non-steroidal phytoestrogen (Part 1). Isolation of 8-isopentenylnaringenin and an initial study on its structure-activity relationship. Planta Med., 64: 511-515.
3. Gonda, R., T. Takeda and T. Akiyama, 2000. Studies on the constituents of Anaxagorea luzonensis A. GRAY. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 48: 1219-1222.
4. Tep-areenan, P. and P. Sawasdee, 2011. The vasorelaxant effects of Anaxagorea luzonensis A. Grey in the rat aorta. Int. J. Pharmacol, 7: 119-124.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.