Mode:  
 
 
 Blog

รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา รักษาราชการรองคณบดีพรีคลินิกและวิจัย และ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาเยี่ยมดูงานการสอน PBL ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

Read More »

 

การแข่งขัน Inter-Medical School Physiology Quiz ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซีย ทีมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล และ ผศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง และนิสิตแพทย์อีก 5 คน  คือ นายพีรพัฒน์ ต่างใจ นางสาวญาณิศา จรัสยิ่งดำรงค์ นางสาวเบญจลักษณ์ ลีลาสาธิตกุล นางสาวศุภพิชญา ภิรมย์ และ นางสาวอัครภา จุฬคุปต์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาจากที่ต่าง ๆ ถึง 85 ทีมจาก 63 ประเทศ  ผลจากการสอบข้อเขียน ปรากฎว่าทีมนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถผ่านข้อเขียนเป็น 1 ใน 40 ทีม จากทั่วโลก 

นอกจากนี้ยังมีการประกวด First Physiology Cartoon (PHYSTOON) ปีนี้เป็นปีแรก โดยมีขอบเขตในการแข่งขันว่าต้องเป็น carton ที่แสดงเกี่ยวกับสรีรวิทยาโดยสร้างสรรค์งานออกมาเป็นการ์ตูน เน้นที่ ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาความรู้ทางสรีรวิทยาในระบบต่างๆ และ ทีมนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากทีมที่ส่ง 39 ทีม เป็นภาพที่วาดโดย นางสาวชญามณฑ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ นิสิตแพทย์ มศว ชั้นปีที่ 3

 

Read More »

  
Hover here, then click toolbar to edit content
 Quick Links
  
 Blog Archive
  
งานวิจัยสู่ชุมชน

ผลของกำลังวัวเถลิงต่อหลอดเลือด

กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzomensis) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นยาบำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า กำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว1 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมีสาร phenylflavonoid ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายเอสโทเจน2 นอกจากนี้ยังพบว่าแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมี xanthone และ flavonoid ที่มีฤทธิ์เป็น antioxidant3 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผลของกำลังวัวเถลิงต่อการทำงานของหลอดเลือด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงต่อความตึงตัวของหลอดเลือดแดงโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัว ซึ่งการตอบสนองของหลอดเลือดเออร์ตาต่อกำลังวัวเถลิง เกิดจากการออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ที่สร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด นอกจากนี้การตอบสนองของหลอดเลือดจากกำลังวัวเถลิงยังเกิดจากการเพิ่มการผ่านของโพแทสเซียมไอออนออกนอกเซลล์ รวมทั้งการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังวัวเถลิงฤทธิ์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดคลายตัว ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่สนใจสมุนไพรกำลังวัวเถลิงสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นยาลดความดันเลือด4
1. Mokkhasmit, M., 1971. Pharmacological evalution of Thai medical plants continued. J. Med. Ass. Thailand, 54: 490-504.
2. Kitaoka, M., H. Kadokawa, M. Sugano, K. Ichikawa, M. Taki, S. Takaishi, Y. Iijima, S. Tsutsumi, M. Boriboon and T. Akiyama, 1998. Prenylflavonoids: a new class of non-steroidal phytoestrogen (Part 1). Isolation of 8-isopentenylnaringenin and an initial study on its structure-activity relationship. Planta Med., 64: 511-515.
3. Gonda, R., T. Takeda and T. Akiyama, 2000. Studies on the constituents of Anaxagorea luzonensis A. GRAY. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 48: 1219-1222.
4. Tep-areenan, P. and P. Sawasdee, 2011. The vasorelaxant effects of Anaxagorea luzonensis A. Grey in the rat aorta. Int. J. Pharmacol, 7: 119-124.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.