Mode:  
 
 
 Blog

คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงาน Gross to Hos ในวันที่ 29 เมษายน 2559 (13.00-16.00 น.) ณ. ห้องบรรยายชั้น 7 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More »

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมงานทำบุญสัตว์ทดลองประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 (9.00-13.00 น.)  ณ. ห้องบรรยายชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Read More »

ในระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2559 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสมในระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

Read More »

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดอบรมวิชาการ เรื่อง ปวดข้อไหล่-ข้อเข่าวัน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ให้แก่บุคลากร ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป.โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล, อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

Read More »

  
Hover here, then click toolbar to edit content
 Quick Links
  
 Blog Archive
  
งานวิจัยสู่ชุมชน

ผลของกำลังวัวเถลิงต่อหลอดเลือด

กำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzomensis) เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นยาบำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า กำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว1 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมีสาร phenylflavonoid ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายเอสโทเจน2 นอกจากนี้ยังพบว่าแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงมี xanthone และ flavonoid ที่มีฤทธิ์เป็น antioxidant3 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผลของกำลังวัวเถลิงต่อการทำงานของหลอดเลือด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแก่นไม้ต้นกำลังวัวเถลิงต่อความตึงตัวของหลอดเลือดแดงโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัว ซึ่งการตอบสนองของหลอดเลือดเออร์ตาต่อกำลังวัวเถลิง เกิดจากการออกฤทธิ์ผ่านไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ที่สร้างจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด นอกจากนี้การตอบสนองของหลอดเลือดจากกำลังวัวเถลิงยังเกิดจากการเพิ่มการผ่านของโพแทสเซียมไอออนออกนอกเซลล์ รวมทั้งการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังวัวเถลิงฤทธิ์เป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดคลายตัว ซึ่งมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่สนใจสมุนไพรกำลังวัวเถลิงสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นยาลดความดันเลือด4
1. Mokkhasmit, M., 1971. Pharmacological evalution of Thai medical plants continued. J. Med. Ass. Thailand, 54: 490-504.
2. Kitaoka, M., H. Kadokawa, M. Sugano, K. Ichikawa, M. Taki, S. Takaishi, Y. Iijima, S. Tsutsumi, M. Boriboon and T. Akiyama, 1998. Prenylflavonoids: a new class of non-steroidal phytoestrogen (Part 1). Isolation of 8-isopentenylnaringenin and an initial study on its structure-activity relationship. Planta Med., 64: 511-515.
3. Gonda, R., T. Takeda and T. Akiyama, 2000. Studies on the constituents of Anaxagorea luzonensis A. GRAY. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 48: 1219-1222.
4. Tep-areenan, P. and P. Sawasdee, 2011. The vasorelaxant effects of Anaxagorea luzonensis A. Grey in the rat aorta. Int. J. Pharmacol, 7: 119-124.
Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.